Ochrana osobních údajů

V naší společnosti řešíme ochranu osobních údajů dle patřičných zákonů.

Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Samozřejmě také nově dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány:

Cleanfix s.r.o., IČO 60697563, se sídlem Hvozdíková 837/6, Lesná, 612 00 Brno

Google Analytics: zaznamenává cookie a použití webu
Google Adwords: zaznamenává cookie a použití webu, konverze
Google nákupy: –
Heureka: –
Zboží.cz: –
Sklik: zaznamenává cookie a použití webu, konverze

Evidujeme vaše objednávky, pro tyto účely si od vás bereme jen ty údaje, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky. Zároveň jsme přijali patřičná bezpečnostní opatření k zabezpečení vašich dat (šifrování, přístup do administrace jen pro povolené IP adresy atd.). Sběr osobních údajů probíhá přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Níže všechny případy rozebíráme podrobněji, především z pohledu právních důvodů zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Pokud požádáte o výmaz svých údajů, uděláme to neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od vaší žádosti, kterou prosím směřujte na naši poštovní adresu (Masarykova 118, 664 42 Modřice) nebo na email info@cleanfix.cz. Upozorňujeme, že výmaz můžeme udělat jen v případě, pokud k archivaci dat nejsou zákonné důvody.

Není-li to výslovně uvedeno, https://www.mycirobot.cz/ nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Osobní údaje získané od subjektu:

Kontaktní formulář
Odeslání dotazu či poptávky Kontaktní formulář slouží subjektům, které se chtějí dotázat na jakoukoliv informaci ohledně naší firmy. Případně mají zájem o vytvoření webu či internetový marketing. Povinná pole pro odeslání formuláře jsou jen dvě: kontakt na vás, což může být e-mailová adresa, a vaše jméno.
Osobní údaj: E-mailová adresa, jméno, telefon, zpráva
Získání osobního údaje: Od subjektu
Zákonnost: Souhlas subjektu
Účel: Kontaktní informace, využitelné pro uživatelskou podporu, případně vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování: Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu s Cleanfix s.r.o., nastává zákonnost zpracování podle článku 6 1.b. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pokud jde jen o zaslání dotazu, data archivujeme jen po dobu komunikace, maximálně 1 měsíc. Pak dojde o odstranění vašich dat (e-mailu i veškeré komunikace).

Osobní údaje získané automaticky
Webový server https://www.mycirobot.cz/ automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány vlastními logy www serveru a přes Google Analytics. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na www stránku přistupováno. Cleanfix s.r.o. používá takto získané informace jen a pouze k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci webu.

Údaje pro reklamní systémy
Využíváme technologie retargetingu od služby SKLIK provozované společností Seznam.cz, a.s. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří projevili zájem o naše služby, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Využíváme technologie remarketingu od služby ADWORDS provozované společností Google Ireland Limited. To nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří projevili zájem o naše služby, naše reklamy v reklamní síti společnosti Google.

Ukládání dat na počítač uživatele
V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Více o cookies píšeme tady: https://www.mycirobot.cz/cookies.php

Zabezpečení osobních údajů
Pro přenos dat využíváme výhradně zabezpečené připojení s protokoly HTTPS, SSH, SFTP. Data jsou ukládána v zabezpečené databázi a na cloudu. Cloudové služby zajišťují certifikovaní smluvní partneři (Google). Omezení přístupu, používáme blokování přístupu do administrace dle IP adres, pravidelně měníme přístupové údaje, hesla jsou hashované.

Správce
Správce odpovídá za dodržování povinností kladených Obecným nařízením. Zcela zásadní je dodržování zásad zpracování, jejichž dodržování zároveň musí být správce schopen doložit. Základním nezbytným předpokladem je existence řádného právního důvodu zpracování osobních údajů, kterým správce musí disponovat, aby vůbec mohl osobní údaje zpracovávat. Zároveň je nutné osobní údaje dostatečně zabezpečit. Samozřejmostí však musí být plnění i dalších povinností stanovených Obecným nařízením.

Zpracovatelé
Zpracovávají osobní údaje dle pokynů a potřeb správců. Patří mezi ně webmaster, poskytovatel webhostingových služeb. Mezi zpracovatelem a správcem existuje smluvní vztah.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů
Dle interní analýzy nemáme povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení…)
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy Ing. Jiří Gilling (Tel.: 541 235 012, e-mail: info@cleanfix.cz

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?
Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu (tj. po dobu poskytování záruky 36 měsíců) a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Tím však není dotčeno zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Kdo všechno bude mít přístup k vašim osobním údajům?
Správce a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.


Jaká máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?
- právo svůj souhlas kdykoli odvolat
- právo osobní údaje opravit či doplnit
- právo požadovat omezení zpracování
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
- právo požadovat přenesení údajů
- právo na přístup k osobním údajům
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
- další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a po nabytí účinnosti též v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Žádost o přenositelnost údajů
Pokud chcete požádat o přenos svých údajů (tedy těch co jste vy sami zadali), kontaktujte nás na info@cleanfix.cz.

Vznesení námitky
Pokud chcete vznést námitku, kontaktujte nás na info@cleanfix.cz.

Žádost o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud chcete odvolat souhlas, kontaktujte nás na info@cleanfix.cz.

Žádost o odstranění osobních údajů (právo být zapomenut)
Pokud chcete kompletně vymazat svoje data z našich databází, kontaktujte nás na info@cleanfix.cz.